Prosjektplan
Projekt Prehospital Video i Samverkan 2 (PreViS 2) är ett samverkansprojekt som drivs av Sykehuset Innlandet, PICTA Prehospital Innovationsarena, Helseinn och Innovationsplattformen VGR. Huvudmålet med projektet är att utveckla och implementera avancerad videoteknik för beslutsstöd och etablera en triple-helix miljö som bidrar till långsiktig utveckling av hela den prehospitala vårdkedjan, og slik bidra til ökad innovationskapaciteten i gränsregionens prehospitala sjukvård og på sikt mer likeverdige tjenester for alle innbyggere. Detta uppnås genom följande delmål:
  • Färdigställa, implementera og evaluere effekten av enhetliga videoløsninger for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester
  • Identifisere innovativ teknik for bedre beslutningsstøtte
  • Avdekke potensial for video som beslutningsstøtte i en utvidet akuttkjede
  • Etablere langsiktige FoUI-samarbeid for videre utvikling av akuttkjeden Projektet samlar ett stort triple-helixpartnerskap bestående av aktörer från prehospital sjukvård, företag, akademi, innovationsaktörer och aktörer inom samhällsberedskap såsom polis, räddningstjänst och militär.

Prosjekteiere / Project owners

Prosjekt sponsorer / Project sponsors

Prosjekt partnere / Project partners


2024