Prosjektet Prehospital Video i Samhandling 2 (PreViS 2) er et samarbeidsprosjekt som drives av Sykehuset Innlandet, PICTA Prehospital Innovasjonsarena, Helseinn og Innovasjonsplattformen VGR. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og implementere avansert videoteknologi for beslutningsstøtte og etablere et triple-helix-miljø som bidrar til langsiktig utvikling av hele den prehospitale behandlingskjeden, og dermed bidra til økt innovasjonsevne i grenseregionens prehospitale behandling og på sikt mer likeverdige tjenester for alle innbyggere. Dette skal oppnås gjennom følgende delmål:
  • Ferdigstille, implementere og evaluere effekten av enhetlige videoløsninger for beslutningsstøtte i prehospitale tjenester
  • Identifisere innovativ teknologi for bedre beslutningsstøtte
  • Avdekke potensialet for video som beslutningsstøtte i en utvidet akuttkjede
  • Etablere langsiktige FoUI-samarbeid for videreutvikling av akuttkjeden. Prosjektet samler et stort triple-helix-partnerskap bestående av aktører fra sykehus, prehospitale helsetjenester, kommuner, bedrifter, akademia, innovasjonsaktører og aktører innen samfunnsberedskap som politi, redningstjenester og militære.